THÔNG TƯ SỐ 01/2011/TT-BNV

Hinh Anh Thong Tu 01

Hinh Anh Thong Tu 01

Thông tư: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của Bộ nội vụ
Click vào link sau để xem chi tiết:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

…….