Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Thong Tu 03

Thong Tu 03

Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin của Bộ thông tin và truyền thông
Click vào link sau để xem chi tiết:

Ngày 21/06/2016, Bộ Giáo dục và đào tạo cùng với Bộ thông tin và truyền thông đã ban hành thông tư liên tịch xác định rõ chứng chỉ Ứng dụng CNTT sẽ là chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT thay thế cho chứng chỉ A, B, C trước đây.

 1. Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao:
  a. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản: 

  Cá nhân đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản phải đáp ứng yêu cầu của tất cả các mô đun sau:
  – Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản

  – Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản
  – Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản 
  – Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản 
  – Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản
  – Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bảnb. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao: 

  Cá nhân đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao phải đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, đồng thời đáp ứng yêu cầu của tối thiểu 03 mô đun trong số các mô đun sau:
  – Mô đun kỹ năng 07 (Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao 
  – Mô đun kỹ năng 08 (Mã IU08): Sử dụng bảng tính nâng cao 
  – Mô đun kỹ năng 09 (Mã IU09): Sử dụng trình chiếu nâng cao 
  – Mô đun kỹ năng 10 (Mã IU10): Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
  – Mô đun kỹ năng 11 (Mã IU11): Thiết kế đồ họa hai chiều 
  – Mô đun kỹ năng 12 (Mã IU12): Biên tập ảnh
  – Mô đun kỹ năng 13 (Mã IU13): Biên tập trang thông tin điện tử 
  – Mô đun kỹ năng 14 (Mã IU14): An toàn, bảo mật thông tin 

  – Mô đun kỹ năng 15 (Mã IU15): Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án

   

  …….