19/07/2018
BV206

DANH SACH THI 18/08/2018 CA 2

Danh sách thi ngày 18/08/2018 ca 2 (Giờ thi: 09h30 – 11h40) Thí sinh có mặt trước 15 phút  tại phòng thi. Khi đi mang theo […]
19/07/2018
BV206

DANH SACH THI 18/08/2018 CA 1

Danh sách thi ngày 18/08/2018 ca 1 (Giờ thi: 07h00 – 09h10) Thí sinh có mặt trước 15 phút  tại phòng thi. Khi đi mang theo […]
11/07/2018
BV206

Danh sách thi ngày 14/07/2018

Danh sách thi ngày 14/07/2018 ca 1 (Giờ thi: 08h00 – 10h10) Thí sinh có mặt trước 15 phút  tại phòng thi. Khi đi mang theo […]