19/04/2019
Tro Thanh Chuyen Gia Quan Tri Mang Nen Bat Dau Tu Dau

DANH SACH THI 20/04/2019 CA 4

Danh sách thi ngày 20/04/2019 ca 4 (Giờ thi: 15h40 – 17h40) Thí sinh có mặt trước 10 phút  tại phòng thi. Khi đi mang theo CMND […]
19/04/2019
How To Apply For The PMP Exam In 13 Easy Steps

DANH SACH THI 20/04/2019 CA 3

Danh sách thi ngày 20/04/2019 ca 3 (Giờ thi: 13h20 – 15h30) Thí sinh có mặt trước 10 phút  tại phòng thi. Khi đi mang theo CMND […]
19/04/2019
How To Apply For The PMP Exam In 13 Easy Steps

DANH SACH THI 20/04/2019 CA 2

Danh sách thi ngày 20/04/2019 ca 2 (Giờ thi: 09h30 – 11h40) Thí sinh có mặt trước 10 phút  tại phòng thi. Khi đi mang theo CMND […]
19/04/2019
Ket Qua

DANH SACH THI 20/04/2019 CA 1

Danh sách thi ngày 20/04/2019 ca 1 (Giờ thi: 07h00 – 09h10) Thí sinh có mặt trước 10 phút  tại phòng thi. Khi đi mang theo […]
08/03/2019
How To Apply For The PMP Exam In 13 Easy Steps

Danh sách thi ngày 09/03/2019 ca 1 (Giờ thi: 07h30 – 09h10) Thí sinh có mặt trước 10 phút  tại phòng thi. Khi đi mang theo […]
26/10/2018
AP ICET Exam Pattern

DANH SACH THI 28/10/2018 CA 3

Danh sách thi ngày 13/10/2018 ca 3 (Giờ thi: 14h00 – 16h100) Thí sinh có mặt trước 10 phút  tại phòng thi. Khi đi mang theo […]
26/10/2018
AP ICET Exam Pattern

DANH SACH THI 28/10/2018 CA 2

Danh sách thi ngày 28/10/2018 ca 2 (Giờ thi: 09h30 – 11h50) Thí sinh có mặt trước 10 phút  tại phòng thi. Khi đi mang theo […]
26/10/2018
How To Apply For The PMP Exam In 13 Easy Steps

DANH SACH THI 28/10/2018 CA 1

Danh sách thi ngày 28/10/2018 ca 1 (Giờ thi: 07h00 – 09h10) Thí sinh có mặt trước 10 phút  tại phòng thi. Khi đi mang theo […]
11/10/2018
Tro Thanh Chuyen Gia Quan Tri Mang Nen Bat Dau Tu Dau

DANH SACH THI 13/10/2018 CA 2

Danh sách thi ngày 13/10/2018 ca 2 (Giờ thi: 09h30 – 11h40) Thí sinh có mặt trước 10 phút  tại phòng thi. Khi đi mang theo […]