DANH SACH THI 20/04/2019 CA 2

How To Apply For The PMP Exam In 13 Easy Steps

How To Apply For The PMP Exam In 13 Easy Steps

Danh sách thi ngày 20/04/2019 ca 2 (Giờ thi: 09h30 – 11h40)

Thí sinh có mặt trước 10 phút  tại phòng thi. Khi đi mang theo CMND hoặc giấy tờ theo quy định

Địa điểm thi: PM02 – Trung tâm NC&PT CNPM (Đối diện hội trường số 03 – Trường ĐH Nha Trang)

Lick vào link dưới đây để xem danh sách thi:

https://ictntu.com/wp-content/uploads/2019/04/DS-thi-20-04-2019-ca-2-.pdf